Adapciak 2018

Rejestracja na obóz Adaptacyjny 2018

Podaj Imię, pole wymagane
Podaj Nazwisko, pole wymagane
Podaj Adres, pole wymagane
Podaj Miasto, pole wymagane
Podaj Kod Pocztowy w formacie XX-XXX, pole wymagane
Podaj Wiek, pole wymagane
Podaj telefon w formacie XXX-XXX-XXX, pole wymagane
Podaj Email, pole wymagane
Podaj Kierunek Studiów, pole wymagane

Pokoje NIE SĄ koedukacyjne.
Proszę wpisywać najpierw imię potem nazwisko. W przypadku większej ilości osób rozdzielić przecinkiem i spacją
** Podanie nazwiska osoby, z która chciałbyś/chciałabyś być w pokoju nie gwarantuje otrzymania wspólnego pokoju. Jednakże będzie to brane pod uwagę w miarę możliwości.
Wklej link do Profilu FB
Uwaga! Akceptowalny jest tylko plik graficzny! (.jpg/.png/.gif), maksymalny rozmiar 2MB Uwaga! Plik przekracza maksymalny rozmiar 2MB
1 Klauzula informacyjna:
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO Fundacja informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Innowacyjnej Nauki z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królewskie Wzgórze 21/18, 80-283 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 687900, e-mail: biuro@instytutinnowacyjnejnauki.kylos.pl. Administrator stosuje odpowiednie praktyki w celu zabezpieczenia dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich integralności oraz nienaruszalności.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO, w celu rejestracji na Wydarzenie, uczestnictwa w Wydarzeniu, archiwizacji danych jako uczestnika Wydarzenia oraz, w przypadku wyrażenia na to zgody, przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
 4. - imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres email, numer telefonu, rozmiar koszulki, wydział i kierunek studiów (podanie tych danych jest obowiązkowe i stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu, dane te mają charakter niezbędny dla Administratora ze względu na konieczność zgłoszenia uczestników Wydarzenia do miejsca zameldowania na czas Wydarzenia),
 5. - preferencje żywieniowe (w celu dostosowania wyżywienia podczas Wydarzenia do Pana/Pani indywidualnych potrzeb, podanie danych ma charakter wyraźnej zgody, jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w wydarzeniu),
 6. - stan zdrowia i choroby (w celach zabezpieczenia istotnych interesów Pana/Pani w przypadku wypadku stanowiącego zagrożenie życia lub zdrowia, podanie danych ma charakter wyraźnej zgody, jest dobrowolne i nie stanowi warunku uczestnictwa w wydarzeniu),
 7. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Administratora, osoby fizyczne z nim współpracujące przez niego upoważnione oraz podmioty gospodarcze. Pana/Pani dane nie będą udostępniane ani przekazywane podmiotom z innych państw, a w szczególności z państw spoza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do roku od dnia zakończenia Wydarzenia.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu dokonania powyższych czynności należy skontaktować się z Administratorem na adres email: adapciak@instytutinnowacyjnejnauki.kylos.pl
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uczestnictwa w Wydarzeniu.
 12. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością uczestnictwa w Wydarzeniu.
 13. Dane dotyczące preferencji żywieniowych przetwarzane będą na podstawie wyraźnej zgody w świetle art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie danych osobowych dotyczących preferencji żywieniowych jest dobrowolne i ma na celu dostosowanie wyżywienia podczas Wydarzenia do indywidualnych potrzeb uczestników. W razie nie podania danych osobowych dotyczących preferencji żywieniowych, nie będzie możliwości otrzymania niestandardowych posiłków.
 14. Dane dotyczące stanu zdrowia i przechodzonych chorób przetwarzane będą na podstawie wyraźnej zgody w świetle art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie danych osobowych dotyczących stanu zdrowia i przechodzonych chorób jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Wydarzeniu, jednakże stanowi zabezpieczenie istotnych interesów uczestników w przypadku wypadku stanowiącego zagrożenie życia lub zdrowia. Podanie niniejszych danych będzie stanowić znaczące ułatwienie w przypadku kontaktu pomiędzy Organizatorem wydarzenia a służbami medycznymi. Dane te zostaną usunięte przez Organizatora w terminie tygodnia od dnia zakończenia Wydarzenia, co stanowi wyjątek od normy przewidzianej w punkcie 8.
 15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
Jeżeli chciałbyś/chciałabyś otrzymać fakturę prosimy o kontakt na: adapciak@instytutinnowacyjnejnauki.kylos.pl
Problemy z rejestracją ? Napisz do nas! adapciak@instytutinnowacyjnejnauki.kylos.pl